Blog Chia sẻ kiến thức Tra cứu điểm chuẩn đại học 2023

Tra cứu điểm chuẩn đại học 2023

14:08 21/08/2023
<h3>Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo điều chỉnh kế hoạch x&eacute;t tuyển đại học v&agrave; lọc ảo nguyện vọng năm 2023.</h3> <p class="normal" style="line-height: 21.6pt; margin: 0in 0in 12.0pt 0in;">Theo đ&oacute;, từ chiều 22/8 đến 17h ng&agrave;y 24/8, hơn 200 trường đại học sẽ c&ocirc;ng bố điểm chuẩn x&eacute;t theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ngo&agrave;i ra, cũng c&oacute; nhiều trường ĐH dự kiến th&ocirc;ng b&aacute;o điểm chuẩn ngay sau khi kết th&uacute;c quy tr&igrave;nh lọc ảo v&agrave;o chiều ng&agrave;y 22/8, như Đại học B&aacute;ch khoa H&agrave; Nội, Đại học Thương mại, Đại học Giao th&ocirc;ng vận tải, v&agrave; một số trường khối c&ocirc;ng an.</p> <h3 class="normal" style="line-height: 21.6pt; margin: 0in 0in 12.0pt 0in;">Danh s&aacute;ch c&aacute;c trường th&ocirc;ng b&aacute;o điểm chuẩn</h3> <table style="border-collapse: collapse; width: 89.9466%; height: 3474.62px;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 44.8125px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 44.8125px;">STT</td> <td style="width: 10.2288%; height: 44.8125px;">M&atilde; trường</td> <td style="width: 36.9656%; height: 44.8125px;">T&ecirc;n trường</td> <td style="width: 46.4308%; height: 44.8125px;">Link xem điểm chuẩn</td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">1</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;">&nbsp;BKA</td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;" width="137"> <p>ĐH B&aacute;ch khoa HN</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;" width="433"> <p><strong><a href="https://www.hust.edu.vn/vi/news/tag/%C4%91i%E1%BB%83m-chu%E1%BA%A9n-tr%C3%BAng-tuy%E1%BB%83n" target="_blank" rel="noopener">Xem tại đ&acirc;y</a></strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">2</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;">&nbsp;NTH</td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;" width="137"> <p>ĐH Ngoại Thương cơ sở ph&iacute;a Bắc</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;" width="433"> <p><strong><a href="https://www.ftu.edu.vn/tuyensinh/dai-hoc-chinh-quy/ftu-th%C3%B4ng-tin-tuy%E1%BB%83n-sinh-chung/thong-tin-tuy-n-sinh-chung-nam-2023" target="_blank" rel="noopener">Xem tại đ&acirc;y</a></strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">&nbsp;3</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;">KHA</td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;" width="137"> <p>Đại học Kinh tế quốc d&acirc;n&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;" width="433"> <p><strong><a href="https://www.neu.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener">Xem tại đ&acirc;y</a></strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">4</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;">TMA</td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;" width="137"> <p>Đại học Thương mại&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;" width="433"> <p><strong><a href="https://tuyensinh.tmu.edu.vn/danh-muc/ket-qua-tuyen-sinh-3873" target="_blank" rel="noopener">Xem tại đ&acirc;y&nbsp;</a></strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 44.1094px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 44.1094px;">5</td> <td style="width: 10.2288%; height: 44.1094px;">HTC</td> <td style="width: 36.9656%; height: 44.1094px;" width="137">Học viện T&agrave;i ch&iacute;nh&nbsp;H&agrave; Nội</td> <td style="width: 46.4308%; height: 44.1094px;" width="433"><strong><a href="https://hvtc.edu.vn/tabid/109/catid/308/Default.aspx" target="_blank" rel="noopener">Xem tại đ&acirc;y&nbsp;</a></strong></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">&nbsp;6</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;">DCN</td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;" width="137"> <p>Đại học C&ocirc;ng nghiệp H&agrave; Nội&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;" width="433"> <p><a href="https://tuyensinh.haui.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></p> </td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">&nbsp;7</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;">QHI</td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;" width="137"> <p>Đại học C&ocirc;ng nghệ - Đại học Quốc gia H&agrave; Nội&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;" width="433"> <p><strong><a href="https://tuyensinh.uet.vnu.edu.vn/category/tra-cuu/" target="_blank" rel="noopener">Xem tại đ&acirc;y&nbsp;</a></strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">8</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;">QHF</td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;" width="137"> <p>Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia H&agrave; Nội&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;" width="433"> <p><strong><a href="https://ulis.vnu.edu.vn/tuyensinh2023/" target="_blank" rel="noopener">Xem tại đ&acirc;y</a></strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">&nbsp;9</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;">QHY</td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;" width="137"> <p>Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia H&agrave; Nội&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;" width="433"> <p><strong><a href="http://ump.vnu.edu.vn/tuyen-sinh/dai-hoc-chinh-quy" target="_blank" rel="noopener">Xem tại đ&acirc;y</a></strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">10</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>VJU</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;" width="137"> <p>Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia H&agrave; Nội&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;" width="433"><a href="https://admission.vju.ac.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/#ttts" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">11</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>QHE</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;" width="137"> <p>Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia H&agrave; Nội&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;" width="433"><a href="https://ueb.edu.vn/Tuyen-Sinh/THONG-TIN-TUYEN-SINH/1730" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">12</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;">QHS</td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Gi&aacute;o dục - Đại học Quốc gia H&agrave; Nội&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://education.vnu.edu.vn/index.php/WebControl/listnews/15/0" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">13</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;">QHT</td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Khoa học tự nhi&ecirc;n - Đại học Quốc Gia H&agrave; Nội&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/dai-hoc.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 76.7344px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 76.7344px;">14</td> <td style="width: 10.2288%; height: 76.7344px;"> <p>QHX</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 76.7344px;"> <p>Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - Đại học Quốc gia H&agrave; Nội&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 76.7344px;"><a href="https://tuyensinh.ussh.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-1271/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">15</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>QHD</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Trường Quản trị v&agrave; Kinh doanh - ĐH Quốc gia H&agrave; Nội&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://hsb.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-2022.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">16</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;">QHL</td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Khoa Luật - Đại học Quốc gia H&agrave; Nội&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://law.vnu.edu.vn/article-Tong-hop-thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2023-28342-1156.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">17</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>QHQ</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Trường Quốc Tế - Đại học Quốc Gia H&agrave; Nội&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://www.is.vnu.edu.vn/tuyen-sinh/tuyen-sinh-dai-hoc/chuyen-trang-thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">18</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>QSQ</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM&nbsp;TP HCM</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://hcmiu.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">19</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>QSB</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học B&aacute;ch khoa - Đại học Quốc gia TP HCM&nbsp;TP HCM</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/index.php?route=catalog/diemchuan/truong&amp;truong_id=1" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">20</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>QSA</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM&nbsp;An Giang</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/index.php?route=catalog/diemchuan/truong&amp;truong_id=16" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">21</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>QST</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n - Đại học Quốc gia TP HCM&nbsp;TP HCM</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/index.php?route=catalog/diemchuan/truong&amp;truong_id=11" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">22</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>QSK</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM&nbsp;TP HCM</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/index.php?route=catalog/diemchuan/truong&amp;truong_id=5" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">23</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>QSC</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin - Đại học Quốc gia TP HCM&nbsp;TP HCM</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/index.php?route=catalog/diemchuan/truong&amp;truong_id=4" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">24</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>QSH</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Khoa Ch&iacute;nh trị - H&agrave;nh ch&iacute;nh - Đại học Quốc gia TP HCM&nbsp;TP HCM</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://tuyensinh.spas.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">25</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>QSY</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Khoa Y - Đại học Quốc Gia TP HCM&nbsp;TP HCM</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="http://tuyensinh-medvnu.edu.vn/category.php?slug=hp" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">&nbsp;26</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>YHB</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Y H&agrave; Nội&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://hmu.edu.vn/p/5313de87-788e-4a84-a254-23b51186e707/tuyen-sinh-dao-tao" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">27</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>YQH</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Học viện Qu&acirc;n Y - Hệ Qu&acirc;n sự&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="http://hocvienquany.vn/Portal/BT342-TuyenSinhDaiHoc.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">28</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>DKY</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương&nbsp;Hải Dương</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="http://www.hmtu.edu.vn/Desktop.aspx/Tin-tuc/Thong-tin-tuyen-sinh-chinh-quy/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">29</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>YPB</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Y Dược Hải Ph&ograve;ng&nbsp;Hải Ph&ograve;ng</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="http://hpmu.edu.vn/hpmu/news/Dai-Hoc-32/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">30</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>YTB</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Y Dược Th&aacute;i B&igrave;nh&nbsp;Th&aacute;i B&igrave;nh</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="http://tbump.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">31</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>TYS</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch&nbsp;TP HCM</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://pts.pnt.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">32</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>YDS</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Y Dược TP HCM&nbsp;TP HCM</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://ump.edu.vn/tuyen-sinh-dao-tao/dai-hoc/gioi-thieu" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">33</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>KSA</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Kinh tế TP HCM&nbsp;TP HCM</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://www.thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Kinh-te-TPHCM_C51_D812.htm" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">34</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>CSH</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Học viện Cảnh s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="http://hvcsnd.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">35</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>NHH</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Học viện Ng&acirc;n h&agrave;ng&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://www.hvnh.edu.vn/tuyensinh/vi/home.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">36</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>DHA</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Luật - Đại học Huế&nbsp;Huế</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://hul.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">37</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>NHF</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học H&agrave; Nội&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://www.hanu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">38</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>DVL</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Văn Lang&nbsp;TP HCM</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://www.vlu.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">39</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>TCT</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Cần Thơ&nbsp;Cần Thơ</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://tuyensinh.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dai-tra/841-danh-muc-nganh-va-chi-tieu-tuyen-sinh-dhcq.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">40</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>HVN</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Học viện N&ocirc;ng nghiệp Việt Nam&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://tuyensinh.vnua.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">41</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>DTL</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Thăng Long&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://thanglong.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">42</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>DTT</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học T&ocirc;n Đức Thắng&nbsp;TP HCM</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://admission.tdtu.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">43</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>SGD</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học S&agrave;i G&ograve;n&nbsp;TP HCM</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://www.sgu.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">44</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>SPH</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Sư phạm H&agrave; Nội&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://tuyensinh.hnue.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">45</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>GHA</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Giao th&ocirc;ng Vận tải ( Cơ sở Ph&iacute;a Bắc )&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://tuyensinh.utc.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">46</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>MHN</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Mở H&agrave; Nội&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://tuyensinh.hou.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">47</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>MBS</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;" width="137"> <p>Đại học Mở TP HCM&nbsp;TP HCM</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://ou.edu.vn/tuyen_sinh_cat/daihoc_caodang/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">48</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>LPH</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Luật H&agrave; Nội&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://hlu.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">49</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>HBT</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Học viện B&aacute;o ch&iacute; v&agrave; Tuy&ecirc;n truyền&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://ajc.hcma.vn/Pages/default.aspx" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">50</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>NLS</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m TP HCM&nbsp;TP HCM</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://www.hcmuaf.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">51</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>DNC</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Nam Cần Thơ&nbsp;Cần Thơ</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://www.nctu.edu.vn/tuyen-sinh" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">52</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>DVH</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Văn Hiến&nbsp;TP HCM</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://vhu.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">53</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>NHS</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP HCM&nbsp;TP HCM</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="http://tuyensinh.hub.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">54</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>NTT</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh&nbsp;TP HCM</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://ntt.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 40.7422px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 40.7422px;">55</td> <td style="width: 10.2288%; height: 40.7422px;"> <p>HSU</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 40.7422px;"> <p>Đại học Hoa Sen&nbsp;TP HCM</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 40.7422px;"><a href="https://www.hoasen.edu.vn/tuyensinh/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">56</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>HQT</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Học viện Ngoại giao&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://thongtintuyensinh.vn/Hoc-vien-Ngoai-giao_C50_D657.htm" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">57</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>LDA</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học C&ocirc;ng đo&agrave;n&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="http://www.dhcd.edu.vn/cm/ts-dai-hoc-cao-dang.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">58</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>DNV</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Nội vụ H&agrave; Nội&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://huha.edu.vn/index.php/vi/news/tuyen-sinh/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">59</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>ANS</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học An Ninh Nh&acirc;n D&acirc;n&nbsp;H&agrave; Nội</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="http://dhannd.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 58.7344px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 58.7344px;">60</td> <td style="width: 10.2288%; height: 58.7344px;"> <p>BVU</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 58.7344px;"> <p>Đại học B&agrave; Rịa Vũng T&agrave;u&nbsp;B&agrave; Rịa- Vũng T&agrave;u</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 58.7344px;"><a href="https://bvu.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">61</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>DBL</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học Bạc Li&ecirc;u Bạc Li&ecirc;u</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://tuyensinh.blu.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 54.375px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 54.375px;">62</td> <td style="width: 10.2288%; height: 54.375px;"> <p>DDK</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 54.375px;"> <p>Đại học B&aacute;ch Khoa - Đại học Đ&agrave; Nẵng&nbsp;Đ&agrave; Nẵng</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 54.375px;"><a href="https://dut.udn.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 55.7344px;"> <td style="width: 6.33841%; height: 55.7344px;">63</td> <td style="width: 10.2288%; height: 55.7344px;"> <p>DBD</p> </td> <td style="width: 36.9656%; height: 55.7344px;"> <p>Đại học B&igrave;nh Dương&nbsp;B&igrave;nh Dương</p> </td> <td style="width: 46.4308%; height: 55.7344px;"><a href="https://www.bdu.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> </tbody> </table> <p class="normal" style="line-height: 21.6pt; margin: 0in 0in 12.0pt 0in;">&nbsp;</p> <p class="normal" style="line-height: 21.6pt; margin: 0in 0in 12.0pt 0in;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: #222222;">Năm 2023, c&oacute; 3,4 triệu nguyện vọng với hơn 660.000 th&iacute; sinh đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển đại học (v&igrave; một th&iacute; sinh được đăng k&yacute; nhiều nguyện vọng n&ecirc;n việc đăng k&yacute; nguyện vọng ảo cao).</span></p> <p class="normal" style="line-height: 21.6pt; margin: 0in 0in 12.0pt 0in;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: #222222;"> Theo kế hoạch ban đầu, c&aacute;c trường sẽ c&ocirc;ng bố điểm chuẩn v&agrave;o đại học trước 17h ng&agrave;y 22/8, tuy nhi&ecirc;n </span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: #222222;">đến ng&agrave;y 19/8, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo th&ocirc;ng b&aacute;o l&ugrave;i thời gian c&ocirc;ng bố điểm chuẩn lại hai ng&agrave;y do quy tr&igrave;nh lọc ảo tăng từ 6 l&ecirc;n th&agrave;nh 10 lần. </span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: #222222;">Do vậy, thời gian nhập học cũng thay đổi thay v&igrave; từ 22/8 đến trước 17h ng&agrave;y 6/9 như dự kiến ban đầu, th&iacute; sinh sẽ nhập học từ 24/8 đến trước 17h ng&agrave;y 8/9.&nbsp;</span></p> <p class="normal" style="line-height: 21.6pt; margin: 0in 0in 12.0pt 0in;"><em><span style="color: #222222; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 18px;">Nguồn: Theo Vietnamnet</span></span></em></p> <p class="normal" style="line-height: 21.6pt; margin: 0in 0in 12.0pt 0in;">&nbsp;</p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ