Blog Chia sẻ kiến thức Tỷ lệ "chọi" vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2023

Tỷ lệ "chọi" vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2023

11:38 18/05/2023
<p>Số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm nay l&agrave; 129.210 em. Trong số đ&oacute;, c&oacute; 69.805 em (55,7%) được tuyển v&agrave;o lớp 10 THPT c&ocirc;ng lập. Tỷ lệ chọi trung b&igrave;nh l&agrave; 1 chọi 1,85. So với năm ngo&aacute;i (tỷ lệ 1 chọi 1,67) v&agrave; năm 2021 (tỷ lệ 1 chọi 1,61), dự kiến tỷ lệ chọi v&agrave;o lớp 10 năm nay l&agrave; cao nhất trong ba năm qua.</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; danh s&aacute;ch top 10 trường THPT c&ocirc;ng lập c&oacute; tỷ lệ chọi cao nhất tại H&agrave; Nội (kh&ocirc;ng t&iacute;nh 3 trường tuyển sinh tr&ecirc;n phạm vi to&agrave;n th&agrave;nh phố - THPT Chu Văn An, THPT Sơn T&acirc;y v&agrave; Phổ th&ocirc;ng D&acirc;n tộc nội tr&uacute;):</p> <p><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/18052023/1-LGUuIW.png" /></p> <p>Số lượng th&iacute; sinh đăng k&yacute; nguyện vọng v&agrave;o từng trường THPT c&ocirc;ng lập năm học 2023 - 2024:</p> <p><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/18052023/2-kpAd2Y.png" /></p> <p><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/18052023/3-GYWYu3.jpg" /></p> <p><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/18052023/4-4Cy1Ua.jpg" /></p> <p><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/18052023/5-i4JBKC.jpg" /></p> <p><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/18052023/6-bo3kF9.jpg" /></p> <p><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/18052023/6-u1uwr8.jpg" /></p> <p><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/18052023/7-VAbMRa.jpg" /></p> <p><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/18052023/8-oyVQb3.jpg" /></p> <p>Theo kế hoạch thi v&agrave;o lớp 10 c&ocirc;ng lập năm nay, lịch thi được tổ chức như sau:</p> <ul> <li>S&aacute;ng ng&agrave;y 10/6: Thi m&ocirc;n Ngữ văn tự luận trong 120 ph&uacute;t.</li> <li>Chiều ng&agrave;y 10/6: Thi m&ocirc;n Ngoại ngữ trắc nghiệm trong 60 ph&uacute;t, th&iacute; sinh c&oacute; thể chọn một trong c&aacute;c thứ tiếng: Anh, Ph&aacute;p, Đức, Nhật, H&agrave;n.</li> <li>S&aacute;ng ng&agrave;y 11/6: Thi m&ocirc;n To&aacute;n tự luận trong 120 ph&uacute;t.</li> </ul> <p>Xem th&ecirc;m: <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="https://colearn.vn/chuyen-de?book_id=luyen-thi-vao-lop-10" target="_blank" rel="noopener">Luyện thi v&agrave;o 10 năm 2023</a></strong></span></p> <p>Th&agrave;nh phố vẫn được chia th&agrave;nh 12 khu vực tuyển sinh. Mỗi học sinh được đăng k&yacute; tối đa ba nguyện vọng v&agrave;o ba trường THPT c&ocirc;ng lập, theo thứ tự ưu ti&ecirc;n. Nguyện vọng một v&agrave; hai phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, trong khi nguyện vọng ba kh&ocirc;ng bắt buộc. Sau khi đ&atilde; đăng k&yacute;, học sinh kh&ocirc;ng được ph&eacute;p thay đổi nguyện vọng. Học sinh đ&atilde; tr&uacute;ng tuyển nguyện vọng một kh&ocirc;ng được x&eacute;t tuyển c&aacute;c nguyện vọng sau. Nếu trượt nguyện vọng một, c&aacute;c&nbsp;em được x&eacute;t nguyện vọng hai, ba nhưng phải c&oacute; điểm x&eacute;t tuyển cao hơn 1-2 điểm so với điểm chuẩn của trường.</p> <p style="text-align: right;"><em>Nguồn: thanhtra.com</em></p> <p>&nbsp;</p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ