Blog Chia sẻ kiến thức Kỳ thi đánh giá tư duy ĐH Bách khoa 2023 thu hút hơn 10.200 thí sinh đăng ký.

Kỳ thi đánh giá tư duy ĐH Bách khoa 2023 thu hút hơn 10.200 thí sinh đăng ký.

13:44 31/05/2023
<p>Năm 2023, Kỳ thi đ&aacute;nh gi&aacute; tư duy của Đại học B&aacute;ch khoa H&agrave; Nội được tổ chức lần lượt v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y 10/6, 17/6 v&agrave; 8/7 tại nhiều địa điểm, bao gồm H&agrave; Nội, Nghệ An, Thanh H&oacute;a, Hải Ph&ograve;ng, Nam Định, Hưng Y&ecirc;n, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n v&agrave; Đ&agrave; Nẵng. Theo PGS.TS Trần Trung Ki&ecirc;n, Trưởng ph&ograve;ng Tuyển sinh, số lượng th&iacute; sinh đăng k&yacute; đ&atilde; đạt hơn 10.200 th&iacute; sinh (tăng 43% so với năm trước), tuy nhi&ecirc;n số lượt thi đạt hơn 19.200 do c&oacute; th&iacute; sinh đăng k&yacute; tham dự nhiều đợt thi. Điều n&agrave;y cho thấy sự quan t&acirc;m v&agrave; sự gia tăng đ&aacute;ng kể về số lượng th&iacute; sinh tham gia kỳ thi n&agrave;y. Hiện tai, c&oacute; 32 trường đại học đ&atilde; c&ocirc;ng bố sử dụng điểm thi đ&aacute;nh gi&aacute; tư duy của Đại học B&aacute;ch khoa H&agrave; Nội để x&eacute;t tuyển. Trong năm ngo&aacute;i, kỳ thi đ&atilde; c&oacute; 7.100 th&iacute; sinh tham dự, v&agrave; được sử dụng để x&eacute;t tuyển v&agrave;o 8 trường đại học.</p> <p><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/31052023/d37a419e-a504-4aa4-afcf-172bf003e62b.PNG" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>B&agrave;i thi đ&aacute;nh gi&aacute; tư duy Đại học B&aacute;ch khoa H&agrave; Nội năm 2023 c&oacute; ba phần ch&iacute;nh: Tư duy to&aacute;n học (60 ph&uacute;t), Tư duy đọc hiểu (30 ph&uacute;t) v&agrave; Tư duy khoa học/giải quyết vấn đề (60 ph&uacute;t). Mỗi phần thi đều c&oacute; ba mức độ đ&aacute;nh gi&aacute; tư duy: tư duy t&aacute;i hiện, tư duy suy luận v&agrave; tư duy bậc cao.</p> <p>C&aacute;c c&acirc;u hỏi trong b&agrave;i thi được đưa ra dưới dạng trắc nghiệm, bao gồm bốn dạng cấu tr&uacute;c: chọn đ&aacute;p &aacute;n đ&uacute;ng, đ&uacute;ng/sai, k&eacute;o thả v&agrave; c&acirc;u trả lời ngắn.&nbsp;</p> <p><em><a href="https://colearn.vn/chuyen-de?class_id=lop-12" target="_blank" rel="noopener"><strong>Tham khảo: C&aacute;c chuy&ecirc;n đề luyện thi THPT mới nhất năm 2023</strong></a></em></p> <p>Đại học B&aacute;ch khoa H&agrave; Nội cho biết rằng b&agrave;i thi đ&aacute;nh gi&aacute; tư duy năm nay được điều chỉnh để thuận lợi cho th&iacute; sinh. B&agrave;i thi c&oacute; thời lượng 150 ph&uacute;t v&agrave; được tổ chức tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh dưới dạng <a href="https://colearn.vn/trac-nghiem?book_id=luyen-thi-dai-hoc" target="_blank" rel="noopener"><strong>trắc nghiệm</strong></a>. Điều n&agrave;y gi&uacute;p giảm thiểu thời gian l&agrave;m b&agrave;i v&agrave; tăng t&iacute;nh tiện lợi cho th&iacute; sinh.</p> <p>Kết quả của kỳ thi đ&aacute;nh gi&aacute; tư duy c&oacute; thể được sử dụng cho việc x&eacute;t tuyển v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;nh tuyển sinh đại học, bao gồm khoa học c&ocirc;ng nghệ, kinh tế, kỹ thuật, c&ocirc;ng nghiệp, n&ocirc;ng nghiệp, t&agrave;i ch&iacute;nh, ng&acirc;n h&agrave;ng, y dược. Kết quả thi sẽ được chứng nhận v&agrave; c&oacute; thời hạn trong hai năm, th&iacute; sinh c&oacute; thể sử dụng điểm số n&agrave;y để đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường đại học chấp nhận kết quả n&agrave;y.</p> <p>Kỳ thi đ&aacute;nh gi&aacute; tư duy của Đại học B&aacute;ch khoa H&agrave; Nội sẽ được tổ chức ở nhiều đợt v&agrave; địa điểm kh&aacute;c nhau, v&agrave; kh&ocirc;ng giới hạn đối tượng hay số lần dự thi. Điều n&agrave;y tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều th&iacute; sinh c&oacute; cơ hội tham gia v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; khả năng tư duy của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: right;">Nguồn: Vnexpress</p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ