Blog Chia sẻ kiến thức Hướng dẫn học tốt tại CoLearn

Hướng dẫn học tốt tại CoLearn

10:46 31/10/2022
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, sans-serif;"><strong>&ldquo;Học như thế n&agrave;o tại CoLearn để đạt hiệu quả?&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-family: Roboto, sans-serif;">Dưới đ&acirc;y l&agrave; Thời Gian Biểu hợp l&yacute; m&agrave; CoLearn gợi &yacute; cho em: H&atilde;y d&agrave;nh thời gian tiếp nhận kiến thức mới tr&ecirc;n lớp từ thứ 2 - thứ 6 v&agrave; &ocirc;n tập lại kiến thức đ&atilde; học v&agrave;o ng&agrave;y cuối tuần nh&eacute;! 😉</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, sans-serif;"><strong>🤩 Từ thứ 2 đến thứ 6: </strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, sans-serif;"><strong>1. Chuẩn bị trước b&agrave;i học</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, sans-serif;"><span style="font-weight: 400;">Để chuẩn bị tốt cho b&agrave;i học tr&ecirc;n lớp, h&atilde;y </span><strong>bắt đầu</strong><span style="font-weight: 400;"> với việc học phần </span><strong>Chuy&ecirc;n đề</strong><span style="font-weight: 400;"> nh&eacute;! Qua c&aacute;c video b&agrave;i giảng, c&aacute;c em nhanh ch&oacute;ng nắm được bản chất của kiến thức b&agrave;i học. Từ đ&oacute;, kh&ocirc;ng bị bỡ ngỡ với c&aacute;c kiến thức mới tr&ecirc;n lớp gi&uacute;p em mạnh dạn ph&aacute;t biểu trong giờ học đ&oacute; nha! 👏👏👏</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, sans-serif;"><strong>2. Luyện tập</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-family: Roboto, sans-serif;">Nhằm ghi nhớ kiến thức nhanh v&agrave; l&acirc;u hơn, đừng qu&ecirc;n xem lại phần <strong>t&oacute;m tắt nội dung b&agrave;i giảng</strong> ở phần t&agrave;i liệu đ&iacute;nh k&egrave;m v&agrave; thực h&agrave;nh ngay phần <strong>vận dụng</strong> dưới mỗi video nh&eacute;!&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-family: Roboto, sans-serif;">Ngo&agrave;i ra, đừng qu&ecirc;n l&agrave;m phần b&agrave;i tập SGK nh&aacute;. Tham khảo ngay<strong> Lời giải b&agrave;i tập s&aacute;ch SGK</strong> tại CoLearn để chắc chắn về đ&aacute;p &aacute;n của m&igrave;nh. Nếu bạn gặp bất cứ b&agrave;i tập kh&oacute;, hỏi ngay Gia sư CoLearn, Gia sư sẽ gi&uacute;p bạn giải đ&aacute;p mọi b&agrave;i tập!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, sans-serif;"><strong>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, </strong><span style="font-weight: 400;">bạn c&oacute; thể truy cập v&agrave;o phần </span><strong>T&agrave;i liệu</strong><span style="font-weight: 400;"> để tham khảo những t&agrave;i liệu kh&aacute;c k&egrave;m đề thi li&ecirc;n quan đến b&agrave;i học để củng cố phần l&yacute; thuyết v&agrave; n&acirc;ng cao kỹ năng vận dụng kiến thức l&yacute; thuyết v&agrave;o b&agrave;i tập nha!</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, sans-serif;"><strong>😍 Cuối tuần: &Ocirc;n tập lại kiến thức v&agrave; chuẩn bị b&agrave;i cho tuần mới</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, sans-serif;"><span style="font-weight: 400;">V&agrave; để chuẩn bị kỹ c&agrave;ng cho c&aacute;c b&agrave;i kiểm tra v&agrave; kỳ thi ở tr&ecirc;n lớp, h&atilde;y thực h&agrave;nh l&agrave;m đề thi ngay với phần </span><strong>Trắc nghiệm</strong><span style="font-weight: 400;"> nh&eacute;!</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, sans-serif;"><span style="font-weight: 400;">Nếu bạn cảm thấy yếu nội dung n&agrave;o c&oacute; thể đăng k&iacute; ngay c&aacute;c </span><strong>lớp gia sư dạy k&egrave;m</strong><span style="font-weight: 400;"> để được bổ trợ th&ecirc;m nha.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-family: Roboto, sans-serif;">👉 Giờ th&igrave; bắt tay v&agrave;o học n&agrave;o! 💪💪💪</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ