Blog Chia sẻ kiến thức Giới thiệu về các tính năng của App CoLearn

Giới thiệu về các tính năng của App CoLearn

10:38 31/10/2022
<p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ch&agrave;o bạn, tớ l&agrave; CoLearn - người bạn đồng h&agrave;nh v&agrave; kết nối c&aacute;c bạn học sinh với c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o, anh/ chị gia sư giỏi để gi&uacute;p bạn học đ&uacute;ng phương ph&aacute;p v&agrave; giỏi hơn đ&oacute;! Khi đến với CoLearn, bạn sẽ được trải nghiệm c&aacute;c c&ocirc;ng cụ hỗ trợ học tập to&agrave;n diện m&agrave; chỉ c&oacute; tại CoLearn th&ocirc;i đ&oacute;! C&ugrave;ng kh&aacute;m ph&aacute; ngay th&ocirc;i nh&eacute;!</span></p> <h2 style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="color: #ba372a;"><strong>1. Hỏi b&agrave;i với Gia sư</strong></span></h2> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Một điểm kh&aacute;c biệt tại CoLearn m&agrave; c&oacute; thể bạn chưa biết l&agrave; c&aacute;c c&acirc;u hỏi được giải đ&aacute;p bởi <strong>100% Gia sư Giỏi</strong> trong khoảng thời gian rất ngắn l&agrave; <strong>30 ph&uacute;t</strong> th&ocirc;i nha!&nbsp;</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Hơn nữa, c&acirc;u trả lời kh&ocirc;ng chỉ mỗi đ&aacute;p &aacute;n đ&uacute;ng m&agrave; sẽ đi k&egrave;m cả hướng dẫn về phương ph&aacute;p giải b&agrave;i để bạn hiểu c&aacute;ch l&agrave;m v&agrave; dễ d&agrave;ng &aacute;p dụng đối với c&aacute;c b&agrave;i tập tương tự!</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Tại CoLearn, bạn c&oacute; thể hỏi b&agrave;i c&aacute;c anh/chị gia sư giỏi khi gặp bất cứ b&agrave;i tập kh&oacute; n&agrave;o nha! Thao t&aacute;c v&ocirc; c&ugrave;ng đơn giản, chỉ cần đặt c&acirc;u hỏi dưới dạng văn bản hoặc ảnh chụp, bạn sẽ nhận được c&acirc;u trả lời</span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">chi tiết v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c.&nbsp;</span></p> <p style="line-height: 2;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/15112022/dioi-thieu-chuc-nand-tren-app-colearn-rx2XS4.jpg" /></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">C&oacute; 2 h&igrave;nh thức hỏi b&agrave;i : Hỏi nhanh hoặc Hỏi video</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Trong đ&oacute;:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Hỏi nhanh: Trả lời qua văn bản hoặc h&igrave;nh ảnh trong v&ograve;ng 30 ph&uacute;t</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Hỏi video: Kết nối trực tiếp với gia sư để nhận c&acirc;u trả lời.&nbsp;</span></li> </ul> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><em><span style="font-weight: 400;">Nếu chẳng may kh&ocirc;ng nhận được c&acirc;u trả lời từ Gia sư th&igrave; như thế n&agrave;o nhỉ?</span></em></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Trong trường hợp n&agrave;y đừng ngần ngại li&ecirc;n hệ với <strong><a href="https://www.facebook.com/colearn.vn" target="_blank" rel="noopener">fanpage của CoLearn (CoLearn - Nền tảng học tập kết nối)</a></strong> hoặc <strong>hotline: 1900866648</strong> để nhận được sự hỗ trợ ngay nh&eacute;. Nhưng bạn y&ecirc;n t&acirc;m nh&eacute;, rất &iacute;t khi xảy ra trường hợp n&agrave;y. 😉</span></p> <h2 style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="color: #ba372a;"><strong>2. Kho Thư viện</strong></span></h2> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/15112022/he-thond-thu-vien-colearn-twhcux.jpg" /></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Bạn đ&atilde; biết tới kho t&agrave;i nguy&ecirc;n tự học khổng lồ tại CoLearn g&oacute;i gọn trong Thư viện CoLearn chưa nhỉ?</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Kho thư viện của CoLearn bao gồm:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;"><strong>Phần Chuy&ecirc;n đề</strong>: Hệ thống hơn 10.000+ video b&agrave;i giảng b&aacute;m s&aacute;t chương tr&igrave;nh học được giảng dạy bởi c&aacute;c thầy c&ocirc; Giỏi tr&ecirc;n khắp cả nước. Phần Chuy&ecirc;n đề được x&acirc;y dựng dưới dạng những video ngắn dễ d&agrave;ng t&igrave;m kiếm chủ đề cần học. Mỗi video b&agrave;i giảng sẽ đi k&egrave;m t&agrave;i liệu, b&agrave;i tập tự luyện gi&uacute;p c&aacute;c bạn củng cố v&agrave; ghi nhớ kiến thức.</span></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;"><strong>Phần T&agrave;i liệu</strong>: Kho t&agrave;i liệu v&agrave; đề thi chất lượng&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;"><strong>Phần Trắc nghiệm</strong>: Hệ thống thi thử trắc nghiệm Online đầy đủ c&aacute;c t&iacute;nh năng l&agrave;m b&agrave;i thi, nhắc nhở thời gian l&agrave;m b&agrave;i, chấm điểm, cung cấp đ&aacute;p &aacute;n v&agrave; lời giải chi tiết ngay sau khi nộp b&agrave;i.</span></li> </ul> <h2 style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="color: #ba372a;"><strong>3. Hướng dẫn Giải b&agrave;i tập SGK</strong></span></h2> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Kh&ocirc;ng biết l&agrave;m b&agrave;i tập trong s&aacute;ch gi&aacute;o khoa th&igrave; phải l&agrave;m sao?</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">👉 Truy cập v&agrave;o phần Giải b&agrave;i tập SGK tại CoLearn ngay để tham khảo chứ c&ograve;n g&igrave; nữa. CoLearn sẽ hướng dẫn bạn một c&aacute;ch chi tiết, đầy đủ v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c n&ecirc;n an t&acirc;m nh&eacute;.</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-weight: 400;">Lời giải sắp xếp theo hệ thống thứ tự trong chương tr&igrave;nh trong s&aacute;ch n&ecirc;n dễ t&igrave;m kiếm lắm!</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, CoLearn cũng sẽ gợi &yacute; video b&agrave;i giảng kiến thức của b&agrave;i học tương ứng để bạn vừa hiểu c&aacute;ch giải vừa &ocirc;n tập lại kiến thức chưa nắm chắc đ&oacute;.</span></li> </ul> <h2 style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="color: #ba372a;"><strong>4. Lớp học trực tuyến</strong></span></h2> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ngo&agrave;i kho t&agrave;i liệu tự học chất lượng, bạn c&ograve;n c&oacute; thể học với sự k&egrave;m cặp, hướng dẫn tận t&igrave;nh của c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n giỏi tr&ecirc;n cả nước nữa.</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">CoLearn c&oacute; 2 lớp học trực tuyến d&agrave;nh cho bạn:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Lớp học Gia sư 1 k&egrave;m 1: H&igrave;nh thức học 1 thầy - 1 tr&ograve;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Lớp học nh&oacute;m (2 - 5 bạn học sinh)</span></li> </ul> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Khi tham gia lớp học tại CoLearn, bạn sẽ được kiểm tra năng lực miễn ph&iacute; v&agrave; sắp xếp lớp học ph&ugrave; hợp với khả năng của bản th&acirc;n. Thầy c&ocirc; tại CoLearn l&agrave; c&aacute;c thầy c&ocirc; giỏi, d&agrave;y dặn kinh nghiệm n&ecirc;n rất hiểu t&acirc;m l&yacute; học sinh n&ecirc;n đừng ngần ngại trao đổi trực tiếp c&aacute;c vấn đề với thầy c&ocirc; nh&eacute;. C&aacute;c thầy c&ocirc; lu&ocirc;n hỗ trợ nhiệt t&igrave;nh v&agrave; theo s&aacute;t qu&aacute; tr&igrave;nh học của bạn.</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; những tiện &iacute;ch của CoLearn nhằm hỗ trợ việc học của học sinh tốt nhất! C&ugrave;ng CoLearn học tốt, chắc điểm 9, điểm 10 ngay nh&aacute;!</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;">👉 Link tải App CoLearn d&agrave;nh cho IOS: <a class="x1i10hfl xjbqb8w x6umtig x1b1mbwd xaqea5y xav7gou x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz xt0b8zv x1fey0fg" tabindex="0" role="link" href="https://apps.apple.com/vn/app/colearn/id1548249734?fbclid=IwAR1Od_ouGOTuCwoMor89bMrdve92Jbu8J5MuaMBIsQHD7h19C-jg7aXl32c" target="_blank" rel="nofollow noopener"><span style="color: #14328f;">https://apps.apple.com/vn/app/colearn/id1548249734</span></a></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;">👉 Link tải App CoLearn d&agrave;nh cho Android: <span style="color: #14328f;"><a style="color: #14328f;" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.com.elcom.colearn" target="_blank" rel="noopener">https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.com.elcom.colearn</a></span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ