Blog Chia sẻ kiến thức Ghi chú và tầm quan trọng trong học tập

Ghi chú và tầm quan trọng trong học tập

11:31 11/08/2023
<p style="line-height: 2;">Trước hết, h&atilde;y thử cả 3 phương ph&aacute;p n&agrave;y để xem phương ph&aacute;p ghi ch&uacute; n&agrave;o hợp v&agrave; mang lại hiệu quả nhất cho bạn.</p> <h2 style="line-height: 2;"><span style="font-size: 24px;">Phương ph&aacute;p 1: Ghi ch&uacute; vắn tắt r&otilde; r&agrave;ng c&aacute;c th&ocirc;ng tin cần nhớ</span></h2> <ul> <li>C&aacute;c th&ocirc;ng tin quan trong như ng&agrave;y/th&aacute;ng, th&ocirc;ng tin thư mục, số trang</li> <li>Sử dụng ng&ocirc;n ngữ của ri&ecirc;ng bạn để viết theo &yacute; hiểu của bạn</li> <li>Sử dụng c&aacute;c từ kh&oacute;a</li> <li>Tạo c&aacute;c khoảng trống để dễ xem hoặc th&ecirc;m &yacute; v&agrave;o nếu bạn cần bổ sung th&ecirc;m th&ocirc;ng tin</li> </ul> <h2 style="line-height: 2;">Phương ph&aacute;p 2: Ghi ch&uacute; cụ thể</h2> <p style="line-height: 2;">C&oacute; thể sử dụng c&aacute;c phương ph&aacute;p ghi ch&uacute; sau :</p> <h3>Phương ph&aacute;p Cornell</h3> <p style="line-height: 2;">Chia tờ giống th&agrave;nh 3 phần: phần ghi ch&uacute;, phần gợi &yacute; v&agrave; phần t&oacute;m tắt theo h&igrave;nh sau:</p> <p style="text-align: center; line-height: 2;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/11082023/dhi-chu-cornell-4QXyt6.png" width="240" height="339" /></p> <ul> <li>Phần ghi ch&uacute;: Viết ra những &yacute; ch&iacute;nh của b&agrave;i giảng</li> <li>Phần gợi &yacute;: Tạo ra c&acirc;u hỏi của ri&ecirc;ng bạn để l&agrave;m r&otilde; &yacute; nghĩa của phần ghi ch&uacute;</li> <li>Phần t&oacute;m tắt: t&oacute;m tắt lại những g&igrave; bạn đ&atilde; viết trong phần ghi ch&uacute;</li> </ul> <h3>Phương ph&aacute;p vẽ sơ đồ tư duy</h3> <p>H&atilde;y vẽ&nbsp; <strong><a href="https://colearn.vn/chuyen-de/5-phut-ghi-nho-ngu-phap-tieng-anh-lop-12-1643173176" target="_blank" rel="noopener">sơ đồ tư duy</a> </strong>theo hướng dẫn sau</p> <ul> <li>Vẽ c&aacute;c v&ograve;ng tr&ograve;n lớn v&agrave; viết c&aacute;c chủ đề ch&iacute;nh v&agrave;o đ&oacute;</li> <li>Ph&acirc;n nh&aacute;nh chủ đề ch&iacute;nh, viết ti&ecirc;u đề cho mỗi chủ đề phụ</li> <li>Viết c&aacute;c ghi ch&uacute; dưới c&aacute;c chủ đề phụ</li> </ul> <h2 style="line-height: 2;">Phương ph&aacute;p 3: Đọc đ&uacute;ng c&aacute;ch</h2> <ul> <li style="line-height: 2;">Đọc nhanh to&agrave;n bộ văn bản</li> <li style="line-height: 2;">Gạch ch&acirc;n t&ocirc; m&agrave;u những &yacute; ch&iacute;nh</li> <li style="line-height: 2;">Đọc lại bằng miệng v&agrave; l&agrave;m r&otilde; lại c&aacute; từ kh&oacute;a m&agrave; bạn chưa hiểu</li> <li style="line-height: 2;">Xem lại thường xuy&ecirc;n gi&uacute;p bạn nhớ nhiều hơn.</li> </ul> <p><em>T&aacute;c giả: Haien</em></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ