Blog Chia sẻ kiến thức E-learning và những điều bạn cần biết

E-learning và những điều bạn cần biết

14:44 23/08/2023
<p style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">Sau Covid 19, ch&uacute;ng ta thường được nghe c&aacute;c thuật ngữ như E-learning, học online, học trực tuyến... Vậy c&aacute;c thuật ngữ tr&ecirc;n c&oacute; &yacute; nghĩa như n&agrave;o v&agrave; được d&ugrave;ng ở đ&acirc;u. B&agrave;i viết n&agrave;y CoLearn sẽ c&ugrave;ng ch&uacute;ng ta t&igrave;m hiểu về E-learning trước nh&eacute;.</span></p> <h3 style="line-height: 2;"><span style="font-size: 24px;">E-learning l&agrave; g&igrave;?</span></h3> <p style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">E &ndash; learning hay đ&agrave;o tạo trực tuyến (Electronic Learning) l&agrave; phương ph&aacute;p học tập c&oacute; sử dụng kết nối mạng internet để giảng dạy. C&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh th&ocirc;ng qua nền tảng E-learning c&oacute; thể trực tiếp giảng dạy cho học vi&ecirc;n bằng video, h&igrave;nh ảnh, v&agrave; dựa tr&ecirc;n c&aacute;c thiết bị như m&aacute;y t&iacute;nh, m&aacute;y t&iacute;nh bảng, điện thoại th&ocirc;ng minh c&oacute; kết nối internet. &nbsp;</span></p> <h3 style="line-height: 2;"><span style="font-size: 24px;">Lợi &iacute;ch E-learning đem lại.</span></h3> <ul> <li style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;"><strong><a href="https://colearn.vn/chuyen-de" target="_blank" rel="noopener">Học liệu đa dạng</a></strong>, nhiều h&igrave;nh thức phong ph&uacute; như video, pdf, slide...thỏa sức s&aacute;ng tạo cho người dạy v&agrave; người học kh&ocirc;ng bị nh&agrave;m ch&aacute;n b&oacute; buộc bởi một c&aacute;ch tr&igrave;nh b&agrave;y.</span></li> <li style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">Thời gian linh hoạt theo lịch tr&igrave;nh của người dạy v&agrave; học</span></li> <li style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">Tiết kiệm chi ph&iacute; đi lại, ăn ở</span></li> <li style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">Trải nghiệm học tập được c&aacute; nh&acirc;n h&oacute;a, t&ugrave;y chỉnh mức học theo khả năng, nhu cầu, sở th&iacute;ch</span></li> <li style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">Nguồn <strong><a href="https://colearn.vn/tai-lieu" target="_blank" rel="noopener">học liệu</a></strong> kh&ocirc;ng giới hạn.</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 18px;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/23082023/nduyet-ca-2-ONqZI9.png" /></span></p> <p style="text-align: left;"><em><span style="font-size: 18px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong><a href="https://colearn.vn/chuyen-de/thuc-chien-de-thi-thpt-qg-2022-mon-tieng-anh-1648196470" target="_blank" rel="noopener">C&ocirc; Nguyệt Ca, gi&aacute;o vi&ecirc;n m&ocirc;n Tiếng Anh tại CoLearn</a></strong></span></em></p> <h3 style="line-height: 2;"><span style="font-size: 24px;">Hạn chế của E-learning.</span></h3> <p style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">Hạn chế E-Learning</span></p> <ul> <li style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">Bị phụ thuộc nhiều v&agrave;o cơ sở hạ tầng kỹ thuật như thiết bị dạy v&agrave; tốc độ đường truyền.</span></li> <li style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">Chưa gi&aacute;m s&aacute;t kỷ luật trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, <strong><a href="https://colearn.vn/trac-nghiem" target="_blank" rel="noopener">thi trắc nghiệm</a>.</strong></span></li> </ul> <p><span style="font-size: 18px;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/23082023/do-thi-hoand-anh-CQJY1E.png" /></span></p> <p><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://colearn.vn/chuyen-de/chuyen-de-luyen-thi-thptqg-tac-pham-trong-tam-ngu-van-12-1644976621" target="_blank" rel="noopener"><strong> C&ocirc; Đỗ Thị Ho&agrave;ng Anh, gi&aacute;o vi&ecirc;n m&ocirc;n Ngữ văn tại CoLearn</strong></a></em></p> <p style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">Tr&ecirc;n đ&acirc;y CoLearn đ&atilde; c&ugrave;ng bạn t&igrave;m hiểu về E-learning l&agrave; g&igrave;, hy vọng sẽ gi&uacute;p bạn ứng dụng được v&agrave;o trong việc học tập v&agrave; giảng dạy. Nếu bạn quan t&acirc;m v&agrave; hứng th&uacute; tới h&igrave;nh thức học n&agrave;y h&atilde;y li&ecirc;n hệ với CoLearn - Nền tảng học tập kết nối để được tư vấn kỹ hơn.</span></p> <p style="line-height: 2;"><em><span style="font-size: 18px;">T&aacute;c giả: Haien</span></em></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ