Blog Chia sẻ kiến thức Đáp án đề thi vào 10 năm 2023 - 2024 tất cả các tỉnh

Đáp án đề thi vào 10 năm 2023 - 2024 tất cả các tỉnh

08:39 08/06/2023
<p>Đề thi v&agrave; đ&aacute;p &aacute;n do ban chuy&ecirc;n m&ocirc;n CoLearn hướng dẫn giải - c&aacute;c em học sinh tham khảo bằng c&aacute;ch click v&agrave;o từng m&ocirc;n dưới đ&acirc;y:</p> <p>Ngo&agrave;i ra c&aacute;c em học sinh c&oacute; thể hỏi đ&aacute;p gia sư để c&oacute; thể giải đ&aacute;p c&aacute;c thắc mắc về c&aacute;c đ&aacute;p &aacute;n của đề thi.</p> <p>H&agrave; Nội: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/ha-noi-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686388314" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Tiếng Anh, </strong></a><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/ha-noi-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686393463" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn, </strong></a><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/ha-noi-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-toan-1686542323" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n To&aacute;n</strong></a></p> <p>Hồ Ch&iacute; Minh: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/dap-an-vao-lop-10-nam-2023-2024-mon-toan-tp-ho-chi-minh-1686135031" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n To&aacute;n</strong></a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/dap-an-vao-lop-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-tp-ho-chi-minh-1686187887" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/dap-an-de-thi-vao-lop-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-tp-ho-chi-minh-1686125776" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Tiếng Anh</strong></a></p> <p>Hải Ph&ograve;ng: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/dap-an-vao-lop-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-tp-hai-phong-1686188387" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Tiếng Anh</strong></a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/dap-an-vao-lop-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-tp-hai-phong-1686133093" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn,</strong></a> <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/hai-phong-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-toan-1686207801" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n To&aacute;n</strong></a></p> <p>Th&aacute;i Nguy&ecirc;n<strong>: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/thai-nguyen-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686194208" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Văn</a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/thai-nguyen-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686195537" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Tiếng Anh, </a></strong><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/thai-nguyen-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-toan-1686214567" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n To&aacute;n</strong></a></p> <p>Nghệ An: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/nghe-an-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-toan-1686283966" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n To&aacute;n,</strong></a> <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/nghe-an-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686199284" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Tiếng Anh</strong></a>,<strong>&nbsp;<a href="https://colearn.vn/tai-lieu/nghe-an-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686198428" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Văn&nbsp;</a></strong></p> <p>Tuy&ecirc;n Quang: <strong><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/tuyen-quang-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686205968" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Văn,</a> <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/tuyen-quang-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686206582" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Tiếng Anh,</a></strong></p> <p>H&agrave; Tĩnh:&nbsp; <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/ha-tinh-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-toan-1686210177" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n To&aacute;n, </strong></a><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/ha-tinh-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686220112" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a></p> <p>Bắc Giang: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/bac-giang-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-toan-1686557619" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n To&aacute;n</strong></a>,<strong>&nbsp;<a href="https://colearn.vn/tai-lieu/bac-giang-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686210314" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Văn, </a><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/bac-giang-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686211054" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Tiếng Anh</a></strong></p> <p>Thừa Thi&ecirc;n Huế:&nbsp; <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/thua-thien-hue-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686213292" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a></p> <p>Quảng B&igrave;nh: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/quang-binh-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-toan-1686219998" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n To&aacute;n, </strong></a><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/quang-binh-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686305002" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a></p> <p>Đ&agrave; Nẵng: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/da-nang-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686283465" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn, </strong></a><strong><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/da-nang-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-toa-1686302785" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n To&aacute;n</a></strong></p> <p>Đồng Nai:<strong> <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/dong-nai-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-toan-1686277907" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n To&aacute;n, </a></strong><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/dong-nai-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686279188" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn, </strong></a><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/dong-nai-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686280206" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Tiếng Anh</strong></a></p> <p>Hải Dương: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/hai-duong-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-toan-1686293045" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n To&aacute;n</strong></a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/hai-duong-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686291520" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/hai-duong-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686292661" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Tiếng Anh</strong></a></p> <p>Cần Thơ: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/can-tho-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686300004" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/can-tho-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686300993" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Tiếng Anh</strong></a></p> <p>Bến Tre: <strong><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/ben-tre-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686295885" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Văn,</a> <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/ben-tre-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686296651" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Tiếng Anh</a></strong></p> <p>Vĩnh Ph&uacute;c:&nbsp; <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/vinh-phuc-dap-an-thi-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686551326" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/vinh-phuc-dap-an-vao-10-2023-2024-mon-to-hop-1686552086" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Tiếng Anh</strong></a></p> <p>S&oacute;c Trăng: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/soc-trang-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686559045" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/soc-trang-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686560301" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Tiếng Anh</strong></a></p> <p>Nam Định: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/nam-dinh-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686563133" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, M&ocirc;n Tiếng Anh</p> <p>Đăk Lắk: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/dak-lak-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686565892" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, <strong><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/dak-lak-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686623997" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Tiếng Anh</a></strong></p> <p>Hậu Giang:<strong> <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/hau-giang-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686622662" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Văn</a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/hau-giang-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686624865" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Tiếng Anh</a></strong></p> <p>Th&aacute;i B&igrave;nh: <strong><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/thai-binh-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686626892" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Văn</a></strong>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/thai-binh-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686627561" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Tiếng Anh</strong></a></p> <p>H&ograve;a B&igrave;nh<strong>: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/hoa-binh-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686630350" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Văn</a>,&nbsp;</strong></p> <p>B&agrave; Rịa Vũng T&agrave;u: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/ba-ria-vung-tau-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686640066" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>,&nbsp;</p> <p>B&igrave;nh Thuận: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/binh-thuan-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686642130" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/binh-thuan-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686643160" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Tiếng Anh</strong></a></p> <p>Ph&uacute; Y&ecirc;n: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/phu-yen-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686649070" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/phu-yen-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686650182" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Tiếng Anh</strong></a></p> <p>Ninh B&igrave;nh: <strong><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/ninh-binh-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686709275" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Văn</a></strong>, <strong><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/ninh-binh-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-to-hop-1686651423" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Tổ hợp</a></strong></p> <p>Lai Ch&acirc;u: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/lai-chau-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686711346" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/lai-chau-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686712500" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Tiếng Anh</strong></a></p> <p>Bạc Li&ecirc;u: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/bac-lieu-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686716283" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/bac-lieu-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686714035" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Tiếng Anh</strong></a></p> <p>Tr&agrave; Vinh: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/tra-vinh-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686725898" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, M&ocirc;n Tiếng Anh</p> <p>Kom Tum: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/kon-tum-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686728486" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, M&ocirc;n Tiếng Anh</p> <p>T&acirc;y Ninh: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/tay-ninh-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686731421" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/tay-ninh-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686732178" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Tiếng Anh</strong></a></p> <p>L&agrave;o Cai: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/lao-cai-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686735122" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/lao-cai-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686736761" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Tiếng Anh</strong></a></p> <p>H&agrave; Nam: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/ha-nam-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686799816" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, M&ocirc;n Tiếng Anh</p> <p>H&agrave; Giang: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/ha-giang-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686801754" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, M&ocirc;n Tiếng Anh</p> <p>C&agrave; Mau: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/ca-mau-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686811987" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, M&ocirc;n Tiếng Anh</p> <p>Lạng Sơn: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/lang-son-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686815622" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, M&ocirc;n Tiếng Anh</p> <p>Long An: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/long-an-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686817984" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/long-an-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686819300" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Tiếng Anh</strong></a></p> <p>Cao Bằng: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/cao-bang-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686912809" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn&nbsp;</strong></a></p> <p><em>Bắc Ninh: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/bac-ninh-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686646030" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/bac-ninh-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686910744" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Tiếng Anh</strong></a></em></p> <p><em>B&igrave;nh Phước: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/binh-phuoc-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686906890" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a></em></p> <p><em>Kh&aacute;nh H&ograve;a: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/khanh-hoa-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686901243" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn, </strong></a></em><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/khanh-hoa-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686904788" target="_blank" rel="noopener"><strong><em>M&ocirc;n Tiếng Anh</em></strong></a></p> <p><em>Đắk N&ocirc;ng: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/dak-nong-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686890879" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a></em></p> <p><em>Quảng Ng&atilde;i: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/quang-ngai-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686888839" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/quang-ngai-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686890191" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Tiếng Anh</strong></a></em></p> <p><em>Thanh H&oacute;a: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/thanh-hoa-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686883823" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/thanh-hoa-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686885127" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Tiếng Anh</strong></a></em></p> <p><em>Sơn La: <strong><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/thanh-hoa-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686883823" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Văn</a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/thanh-hoa-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686885127" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Tiếng Anh</a></strong></em></p> <p><em>Long An: <strong><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/long-an-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686817984" target="_blank" rel="noopener">M</a></strong></em><strong><em><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/long-an-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686817984" target="_blank" rel="noopener">&ocirc;n Văn</a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/long-an-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1686819300" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;ng Tiếng Anh</a></em></strong></p> <p><em>Lạng Sơn: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/lang-son-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686815622" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a></em></p> <p><em>C&agrave; Mau: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/ca-mau-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1686811987" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a></em></p> <p><em>Ninh Thuận: <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/ninh-thuan-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1687236190" target="_blank" rel="noopener"><strong>M&ocirc;n Văn</strong></a>, <strong><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/ninh-thuan-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1687241775" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Tiếng Anh</a></strong></em></p> <p><em>Quảng Ninh: <strong><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/quang-ninh-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1687247936" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Văn</a></strong></em></p> <p>B&igrave;nh Dương: <strong><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/binh-duong-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1687244685" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Văn</a></strong></p> <p><em>Hưng Y&ecirc;n: <strong><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/hung-yen-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1687250131" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Văn</a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/hung-yen-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-to-hop-1687250961" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Tổ Hợp</a></strong></em></p> <p><em>Tiền Giang: <strong><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/tien-giang-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1687253517" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Văn</a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/tien-giang-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1687254256" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Tiếng Anh</a></strong></em></p> <p><em>An Giang: <strong><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/an-giang-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1687317448" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Văn</a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/an-giang-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1687318323" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Tiếng Anh</a></strong></em></p> <p><em>Quảng Trị: <strong><a href="https://colearn.vn/tai-lieu/quang-tri-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-ngu-van-1687320223" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Văn</a>, <a href="https://colearn.vn/tai-lieu/quang-tri-dap-an-vao-10-nam-2023-2024-mon-tieng-anh-1687321041" target="_blank" rel="noopener">M&ocirc;n Tiếng Anh</a></strong></em></p> <p><em>(</em><em>tiếp tục cập nhật.....)</em></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ