Blog Chia sẻ kiến thức Các cách để học sinh THCS học hiệu quả

Các cách để học sinh THCS học hiệu quả

14:39 15/09/2023
<p style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">Để c&oacute; một kết quả học tập tốt, ngo&agrave;i việc chăm chỉ học tập c&aacute;c em học sinh cũng cần c&oacute; c&aacute;c kỹ năng học tập, r&egrave;n luyện đ&uacute;ng c&aacute;ch để c&oacute; kết quả học tập tốt hơn.</span></p> <h2 style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">1. Chuẩn bị b&agrave;i trước khi nghe giảng</span></h2> <p style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">Học sinh cần chuẩn bị b&agrave;i học trước khi nghe giảng, việc n&agrave;y sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em tập trung nghe giảng hơn l&agrave; t&igrave;m c&aacute;ch loay hoay ch&eacute;p c&aacute;c lời giảng của thầy, c&ocirc; gi&aacute;o v&agrave; về nghe lại. Khi c&oacute; sự chuẩn bị trước, trong qu&aacute; tr&igrave;nh nghe giảng khi đến phần n&agrave;o đ&oacute; chưa hiểu c&aacute;c em c&oacute; thể hỏi v&agrave; trao đổi lại với c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o. Việc n&agrave;y sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em chủ động hơn trong việc học tập.&nbsp;</span></p> <p style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">H&atilde;y &aacute;p dụng phương ph&aacute;p Survey - Question - Read - Recite - Review l&agrave; một phương ph&aacute;p hữu hiệu để c&aacute;c em học sinh &aacute;p dụng v&agrave;o việc đọc trước b&agrave;i học v&agrave; chuẩn bị b&agrave;i.</span></p> <h2 style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">2. &Ocirc;n lại b&agrave;i học ngay sau khi học xong</span></h2> <p style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">Sau khi học b&agrave;i tr&ecirc;n lớp, c&aacute;c em h&atilde;y &ocirc;n tập lại b&agrave;i học sau đ&oacute; mới chuẩn bị b&agrave;i mới cho buổi h&ocirc;m sau. Kiến thức lu&ocirc;n bị qu&ecirc;n l&atilde;ng theo thời gian n&ecirc;n cần r&egrave;n luyện b&agrave;i cũ v&agrave; chuẩn bị b&agrave;i mới theo h&igrave;nh thức xen kẽ để lu&ocirc;n nhớ được kiến thức.</span></p> <p style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh &ocirc;n lại b&agrave;i cũ nếu vẫn chưa hiểu c&aacute;c em c&oacute; thể <strong><a href="https://colearn.vn/hoi-bai" target="_blank" rel="noopener">hỏi b&agrave;i gia sư</a></strong> tr&ecirc;n Colearn để được hỗ trợ hướng dẫn một c&aacute;ch đầy đủ v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c nhất.</span></p> <h2 style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">3. L&agrave;m lại những b&agrave;i bị điểm k&eacute;m</span></h2> <p style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">Việc l&agrave;m lại c&aacute;c b&agrave;i bị điểm k&eacute;m sẽ khiến ch&uacute;ng ta nhớ l&acirc;u hơn, tr&aacute;nh gặp lại c&aacute;c lỗi tương tự ở c&aacute;c lần sau. Kh&ocirc;ng n&ecirc;n tiếp tục học b&agrave;i mới khi m&agrave; kiến thức cũ c&ograve;n chưa hiểu r&otilde;, h&atilde;y l&agrave;m đi l&agrave;m lại c&aacute;c b&agrave;i sai cho đến khi ho&agrave;n hảo.</span></p> <h2 style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">4. Tham gia c&aacute;c kh&oacute;a học online để chủ động học tập</span></h2> <p style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">Ngo&agrave;i c&aacute;c giờ học tr&ecirc;n lớp c&aacute;c em học sinh cũng n&ecirc;n đăng k&yacute; c&aacute;c kh&oacute;a học online để chủ động về thời gian &ocirc;n tập lại c&aacute;c kiến thức cũ đ&atilde; học v&agrave; c&oacute; thể luyện tập c&aacute;c kiến thức mới n&acirc;ng cao. Khi đăng k&yacute; c&aacute;c <strong><a href="https://colearn.vn/chuyen-de" target="_blank" rel="noopener">kh&oacute;a học</a></strong> tại CoLearn c&aacute;c em học sinh sẽ được chia kiến thức th&agrave;nh 2 phần, 1 l&agrave; phần kiến thức cơ bản theo chương tr&igrave;nh SGK của Bộ Gi&aacute;o dục, 2 l&agrave; phần kiến thức mở rộng, kiến thức luyện thi.</span></p> <p style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/15092023/hoc-online-colearn-93Ag6x.jpg" width="653" height="435" /></span></p> <p style="text-align: center; line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;"><em>Đăng k&yacute; c&aacute;c kh&oacute;a học online để chủ động trong việc &ocirc;n tập v&agrave; học c&aacute;c kiến thức mới</em></span></p> <h2 style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">5. Điều quan trọng nhất l&agrave; ăn - ngủ - nghỉ đ&uacute;ng giờ</span></h2> <p style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">Thời điểm n&agrave;y l&agrave; thời điểm v&agrave;ng của tuổi teen để ph&aacute;t triển chiều cao v&agrave; thể lực n&ecirc;n c&aacute;c em học sinh cần ăn - ngủ - nghỉ đ&uacute;ng giờ, c&oacute; một cơ thể khỏe mạnh sẽ mang đến một tinh thần tho&aacute;i m&aacute;i dễ d&agrave;ng tiếp thu nhanh c&aacute;c kiến thức đ&atilde; học. H&atilde;y ăn đầy đủ 3 bữa ch&iacute;nh, bổ sung c&aacute;c vitamin cần thiết cho cơ thể v&agrave; đi ngủ đ&uacute;ng giờ từ 9 -10 giờ tối nh&eacute;. CoLearn ch&uacute;c c&aacute;c em lu&ocirc;n học tốt c&oacute; kiến thức để phục vụ cho cuộc sống cũng như l&agrave;m được nhiều việc c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội.</span></p> <p style="line-height: 2;"><span style="font-size: 18px;">T&aacute;c giả: Haien</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ