Blog Chia sẻ kiến thức 4 sự thật về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 mà thí sinh cần biết

4 sự thật về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 mà thí sinh cần biết

10:50 24/07/2023
<p style="line-height: 2;">Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo (GDĐT) đang lấy &yacute; kiến về dự thảo phương &aacute;n tổ chức thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở đi, ph&ugrave; hợp với chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng mới. Dưới đ&acirc;y l&agrave; 4 điểm ch&iacute;nh thay đổi trong dự thảo mới.</p> <ol> <li><strong>Th&iacute; sinh phải thi tối thiểu 5 m&ocirc;n.</strong></li> </ol> <ul> <li>Th&iacute; sinh học chương tr&igrave;nh THPT dự thi 4 m&ocirc;n học bắt buộc gồm ngữ văn, to&aacute;n, ngoại ngữ, lịch sử v&agrave; 2 m&ocirc;n học lựa chọn trong số 4 m&ocirc;n học đ&atilde; chọn học.</li> <li>Th&iacute; sinh học chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n cấp THPT dự thi 3 m&ocirc;n học bắt buộc gồm ngữ văn, to&aacute;n, lịch sử v&agrave; 2 m&ocirc;n học lựa chọn trong số 4 m&ocirc;n học đ&atilde; chọn học.</li> </ul> <p style="line-height: 2;"><em>&Ocirc;n thi m&ocirc;n Ngữ Văn theo chương tr&igrave;nh mới <a href="https://colearn.vn/chuyen-de?category_id=van-hoc" target="_blank" rel="noopener"><strong>tại đ&acirc;y</strong></a></em></p> <p style="line-height: 2;"><em>&Ocirc;n thi m&ocirc;n To&aacute;n theo chương tr&igrave;nh mới <a href="https://colearn.vn/chuyen-de?category_id=toan-hoc" target="_blank" rel="noopener"><strong>tại đ&acirc;y</strong></a></em></p> <p style="line-height: 2;"><em>&Ocirc;n thi m&ocirc;n Ngoại ngữ theo chương tr&igrave;nh mới <a href="https://colearn.vn/chuyen-de?category_id=tieng-anh" target="_blank" rel="noopener"><strong>tại đ&acirc;y</strong></a></em></p> <p style="line-height: 2;"><em><strong><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/24072023/4-su-that-ve-ky-thi-tot-ndhiep-thpt-nam-2025-ma-thi-sinh-can-biet-utnXY8.png" /></strong></em></p> <ol start="2"> <li><strong> </strong><strong>Một số địa phương bắt đầu &aacute;p dụng h&igrave;nh thức thi tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh.</strong></li> </ol> <ul> <li>Giai đoạn 2025 &ndash; 2030, Bộ GDĐT vẫn giữ ổn định phương thức thi tr&ecirc;n giấy.</li> <li>Đối với một số địa phương c&oacute; đủ điều kiện đ&aacute;p ứng việc &aacute;p dụng hiệu quả CNTT, Bộ GDĐT sẽ phối hợp th&iacute; điểm thi tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh đối với c&aacute;c m&ocirc;n thi trắc nghiệm. Việc th&iacute; điểm sẽ diễn ra từng bước, c&oacute; thể kết hợp giữa thi tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh v&agrave; thi tr&ecirc;n giấy.</li> </ul> <p style="line-height: 2;"><em>Luyện thi trắc nghiệm tr&ecirc;n m&aacute;y <a href="https://colearn.vn/trac-nghiem" target="_blank" rel="noopener"><strong>tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></a></em></p> <ol start="3"> <li><strong> </strong><strong>Lịch sử l&agrave; m&ocirc;n thi bắt buộc.</strong></li> </ol> <ul> <li>Theo dự thảo phương &aacute;n thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, Bộ GDĐT sẽ tổ chức thi theo m&ocirc;n, trong đ&oacute; c&aacute;c m&ocirc;n học bắt buộc gồm ngữ văn, to&aacute;n, ngoại ngữ, lịch sử đối với gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng v&agrave; ngữ văn, to&aacute;n, lịch sử đối với gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n.</li> <li>Về nội dung thi, dự thảo của Bộ GDĐT quy định, c&aacute;c c&acirc;u hỏi sẽ vẫn nằm trong chương tr&igrave;nh GDPT 2018, chủ yếu l&agrave; chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục cấp THPT</li> </ul> <ol start="4"> <li><strong> </strong><strong>Đề thi được bi&ecirc;n soạn theo chương tr&igrave;nh GDPT mới</strong></li> </ol> <ul> <li>Năm 2025 sẽ l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n kỳ thi tốt nghiệp THPT được bi&ecirc;n soạn theo chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng năm 2018, chủ yếu l&agrave; chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục cấp THPT.</li> <li>Đề thi được kỳ vọng sẽ đ&aacute;nh gi&aacute;, ph&acirc;n loại được đ&uacute;ng năng lực của học sinh, b&aacute;m s&aacute;t mục ti&ecirc;u của chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng mới.</li> </ul> <p style="line-height: 2;">Nguồn: Vietnamnet</p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ