Blog Sự Kiện CoLearn Mở App Tri Thức - Nô Nức Nhận Quà

Mở App Tri Thức - Nô Nức Nhận Quà

09:03 17/02/2022
<h2><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/18022022/anh-1-3-copy-slSDfj.jpg" /></h2> <h2><span style="color: #cf1010;"><strong>Mở App tri thức &ndash; N&ocirc; nức nhận qu&agrave; hấp dẫn</strong></span></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Chương tr&igrave;nh &ldquo;</span><strong>Mở App Colearn &ndash; N&ocirc; nức nhận qu&agrave;&rdquo;</strong><span style="font-weight: 400;"> d&agrave;nh cho tất cả c&aacute;c bạn học sinh c&aacute;c cấp tham gia tại App Mobile Colearn đ&oacute;!</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Thời gian tham gia chương tr&igrave;nh k&eacute;o d&agrave;i <strong>từ ng&agrave;y 20/02/2022 đến hết ng&agrave;y 31/03/2022.&nbsp;</strong>Rất nhiều phần qu&agrave; c&oacute; gi&aacute; trị đang chờ bạn săn đ&oacute;n đ&oacute;!</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">👉 <strong><span style="color: #d20404;">C&ugrave;ng đ&oacute;n chờ v&agrave;o ng&agrave;y 20/02/2022 nh&eacute;!&nbsp;</span></strong></span></p> <p><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/18022022/imade-7-copy-2-min-lhuorZ.png" /></p> <p><strong><span style="color: #cf1010;">C&aacute;c bước Săn Qu&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng đơn giản:</span></strong></p> <p><strong>Bước 1:</strong><span style="font-weight: 400;"> Tải App Colearn</span></p> <p><strong>Bước 2:</strong><span style="font-weight: 400;"> Đăng k&yacute; t&agrave;i khoản. Đừng qu&ecirc;n nhập m&atilde; giới thiệu <strong><span style="color: #d20404;">W2NBA6J</span>&nbsp;</strong>để nhận 2 hộp qu&agrave; nh&eacute;.</span></p> <p><strong>Bước 3: </strong>Để nhận th&ecirc;m qu&agrave;, bạn cần thực hiện một trong những nhiệm vụ sau đ&acirc;y:</p> <p><span style="font-weight: 400; color: #d20404;">- <em>Nhiệm vụ 1: </em>Đăng nhập h&agrave;ng ng&agrave;y&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Người d&ugrave;ng sẽ nhận 01 hộp qu&agrave; với mỗi ng&agrave;y đăng nhập. Hộp qu&agrave; sẽ được cộng dồn từng ng&agrave;y đến khi chương tr&igrave;nh kết th&uacute;c.</span></p> <p><span style="font-weight: 400; color: #d20404;">-<em> Nhiệm vụ 2:</em> Mời bạn b&egrave; tải app th&agrave;nh c&ocirc;ng</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Mỗi người d&ugrave;ng sẽ c&oacute; một m&atilde; giới thiệu. Người d&ugrave;ng mời bạn b&egrave; tải app, đăng k&yacute; v&agrave; nhập m&atilde; giới thiệu của bạn. Mỗi lần nhập m&atilde; giới thiệu th&agrave;nh c&ocirc;ng, người d&ugrave;ng sẽ nhận được 02 lượt hộp qu&agrave;/người. Kh&ocirc;ng giới hạn số lượng mời v&agrave; nhập m&atilde; giới thiệu.</span></p> <p><span style="font-weight: 400; color: #d20404;">- <em>Nhiệm vụ 3:</em> Chia sẻ l&ecirc;n mạng x&atilde; hội</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Người d&ugrave;ng chia sẻ th&agrave;nh c&ocirc;ng qu&agrave; tặng nhận được khi mở qu&agrave; l&ecirc;n mạng x&atilde; hội sẽ được nhận 01 hộp qu&agrave;. Số lượt chia sẻ tối đa 02 lượt/ng&agrave;y.</span></p> <p><span style="font-weight: 400; color: #d20404;">- <em>Nhiệm vụ 4: </em>Ho&agrave;n thiện Profile</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Người d&ugrave;ng l&agrave;m nhiệm vụ x&aacute;c minh t&agrave;i khoản bằng số điện thoại, ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ sẽ được nhận th&ecirc;m 02 hộp qu&agrave;.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><span style="color: #d20404;"><strong>🔺</strong> <span style="color: #000000;">Để nhận phần qu&agrave; đặc biệt l&agrave; chiếc xe <strong><span style="color: #d20404;">Đạp điện PEGA CAP A3</span></strong>, bạn cần <strong><span style="color: #d20404;">thu thập nhiều m&atilde; dự thưởng</span></strong> từ chương tr&igrave;nh bằng c&aacute;ch tham gia l&agrave;m c&aacute;c nhiệm vụ tr&ecirc;n để nhận m&atilde;. <em><span style="color: #d20404;">C&agrave;ng sở hữu nhiều m&atilde;, cơ hội tr&uacute;ng qu&agrave; của bạn c&agrave;ng cao!</span></em> Cuối chương tr&igrave;nh, Colearn sẽ tổ chức quay số random v&agrave; chọn ra bạn may mắn nhất!</span></span></span></p> <p><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/17022022/abc-sKKLiw.png" /></p> <p><strong><span style="color: #d20404;">Đừng qu&ecirc;n mời bạn b&egrave; của m&igrave;nh tải App Colearn để c&ugrave;ng nhận h&agrave;ng triệu m&oacute;n qu&agrave; hấp dẫn từ CoLearn bạn nh&eacute;! </span></strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">Sau hơn 6 th&aacute;ng học trực tuyến bởi biến động nặng nề từ đại dịch COVID, c&aacute;c bạn học sinh chắc hẳn cũng gặp nhiều kh&oacute; khăn, căng thẳng. Hiểu được điều đ&oacute;, CoLearn muốn th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh &ldquo;MỞ APP COLEARN &ndash; N&Ocirc; NỨC NHẬN QU&Agrave;&rdquo; mang lại nhiều niềm vui, gi&aacute; trị thiết thực cũng như nguồn động lực tiếp th&ecirc;m sức mạnh học tập cho c&aacute;c bạn trong năm mới. Hơn nữa, CoLeran lu&ocirc;n hy vọng được đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng người học trong suốt con đường tr&iacute; thức sắp tới.&nbsp;</span></p> <p><strong><span style="color: #d20404;">👉 C&ugrave;ng đ&oacute;n chờ v&agrave;o ng&agrave;y 20/02/2022 nh&eacute;!&nbsp;</span></strong></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ