Chi tiết câu hỏi

Lớp 11 • Tiếng Anh
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian09:21, 20/11/2023
Write an essay of about 200 words, giving your opinions on the following problem: <br/>The world is experiencing a dramatic increase in population. This is causing problems not only for poor, developing countries, but also for industrialized and developed nations. Describe the problems that overpopulation causes and suggest possible solutions to stop the world population growth.<br/>lẹ giúp em

Trả lời

Gia sư Hải Yến

09:32, 20/11/2023

Chào em, gia sư gửi em tham khảo: <br /><br />The issue of overpopulation is a pressing concern that affects both poor, developing countries and industrialized, developed nations. The exponential growth in global population has led to numerous problems that require immediate attention. One of the major problems caused by overpopulation is the strain on resources. As the number of people increases, the demand for food, water, and energy also rises. This puts immense pressure on agricultural systems, leading to food scarcity and malnutrition. Additionally, the depletion of natural resources and increased pollution contribute to environmental degradation and climate change. Overpopulation also leads to overcrowding in cities, resulting in inadequate housing, increased crime rates, and strained infrastructure. Limited access to education and healthcare further exacerbates the problem, particularly in developing countries. Moreover, unemployment rates rise as the job market struggles to keep pace with the growing population. To address this issue, several solutions can be implemented. promoting family planning and providing access to contraceptives can help control population growth. Educating individuals about the benefits of smaller families and empowering women to make informed decisions regarding reproduction are crucial steps. Investing in sustainable development and renewable energy sources can alleviate the strain on resources. Encouraging responsible consumption and implementing efficient waste management systems are essential to reduce pollution and preserve the environment. <br /><br />Tạm dịch: Vấn đề dân số quá mức là mối quan tâm cấp bách ảnh hưởng đến cả các nước nghèo, đang phát triển và các nước công nghiệp hóa, phát triển. Sự tăng trưởng theo cấp số nhân của dân số toàn cầu đã dẫn đến nhiều vấn đề cần được quan tâm ngay lập tức. Một trong những vấn đề chính do dân số quá đông gây ra là sự căng thẳng về tài nguyên. Khi số lượng người tăng lên, nhu cầu về thực phẩm, nước và năng lượng cũng tăng lên. Điều này gây áp lực to lớn lên hệ thống nông nghiệp, dẫn đến tình trạng khan hiếm lương thực và suy dinh dưỡng. Ngoài ra, sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm gia tăng góp phần làm suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu. Dân số quá đông cũng dẫn đến tình trạng quá tải ở các thành phố, dẫn đến tình trạng thiếu nhà ở, tỷ lệ tội phạm gia tăng và cơ sở hạ tầng quá tải. Khả năng tiếp cận giáo dục và chăm sóc sức khỏe hạn chế càng làm trầm trọng thêm vấn đề, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Hơn nữa, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên khi thị trường việc làm phải vật lộn để theo kịp tốc độ tăng dân số. Để giải quyết vấn đề này, một số giải pháp có thể được thực hiện. thúc đẩy kế hoạch hóa gia đình và cung cấp khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai có thể giúp kiểm soát sự gia tăng dân số. Giáo dục các cá nhân về lợi ích của gia đình nhỏ hơn và trao quyền cho phụ nữ đưa ra quyết định sáng suốt về sinh sản là những bước quan trọng. Đầu tư vào phát triển bền vững và các nguồn năng lượng tái tạo có thể giảm bớt căng thẳng về tài nguyên. Khuyến khích tiêu dùng có trách nhiệm và thực hiện các hệ thống quản lý chất thải hiệu quả là điều cần thiết để giảm ô nhiễm và bảo vệ môi trường.<br /><br />Chúc em học tập tốt nhé!

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut