Lớp 12 • Sinh học
Hỏi nhanh

19:13, 04/12/2022

Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với gen a qui định thân thấp; gen B qui định quả tròn là trội hoàn toàn so với gen b qui định quá dài; gen D qui định hoa đó là trội hoàn toàn so với gen d qui định hoa trắng. Các cặp gen phân li độc lập với nhau. Cho phép lại (P): cây dị hợp về ba cặp gen giao phấn với một cây khỏe (cây X) thu được F, gồm 496 cây trong đó có 31 cây thân thấp, quả dài, hoa trắng. Theo lí thuyết có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên? Viết các kiểu gen của các cặp bố mẹ (P). Biết rằng đột biến không xảy ra.<br/><br/>2. Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, ở phép lai P: AaBbDdHh × AaBbDdHh, F, có: a. Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ bao nhiêu? b. Loại cá thể mà kiểu gen có ít nhất hai alen trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Trả lời

Gia sư Phạm Thị Bích Uyên

19:41, 04/12/2022

Chào em, em tham khảo:<br />Em lưu ý chỉ nên hỏi 1 câu mỗi lần hỏi

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut